Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej


STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WOLI CHRUŚCIŃSKIEJ *

§.1.

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - zwany dalej Domem, jest budżetową jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Kutnowskiego o zasięgu ponadgminnym.

§.2.

 1. Siedzibą Domu jest miejscowość Wola Chruścińska, gmina Łanięta, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 2. Dom może używać na tabliczkach, wywieszkach, pieczątkach i formularzach nazwy własnej, tj. „Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej”.

§.3.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychiczne chorych.

§.4.

 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

 2. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących, na podstawie zasad określonych w odrębnych regulaminach opracowanych przez Dyrektora Domu i przyjętych przez Zarząd Powiatu.

 3. Dom może świadczyć usługi w zakresie działalności podstawowej, o której mowa w §.4. ust. 1. dla osób przyjętych do Domu na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zasady i szczegółowy zakres świadczenie tychże usług określa regulamin opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu.

 1. Organizację Domu, strukturę organizacyjną, zakres zadań i poziom usług świadczonych przez Dom określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu w Kutnie.

§.5.

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

 2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.

 3. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Domu, do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji, mających na celu realizację zadań statutowych Domu.

§.6.

Dom wykonuje zadania statutowe w oparciu o mienie przekazane w zakresie nieruchomości - w trwały zarząd oraz w zakresie ruchomości - w użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§.7.

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

 2. Wysokość planu dochodów i wydatków budżetowych Domu ustalana jest w formie uchwały budżetowej Rady Powiatu na dany rok budżetowy.

 3. Plan finansowy Domu w układzie wykonawczym uchwalany jest przez Zarząd Powiatu.

 4. Środkami finansowymi Domu zarządza Dyrektor Domu zgodnie z zasadą celowości i rzetelności.

 5. Dyrektor Domu może dokonywać przeniesień planowanych wydatków budżetowych na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zarządu Powiatu.

§.8.

 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Kutnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

 2. Nadzór nad realizacją zadań, w tym jakością działalności Domu oraz jakością usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Łódzki.

________________________________

* Tekst jednolity sporządzony na podstawie:

 • Uchwały Nr 281/XXXVIII /2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku,

 • Uchwały Nr 308/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku,

 • Uchwały Nr 77/XIV/2007 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 12 października 2007 roku,

 • Uchwały Nr 126/XXI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Stachecki 27-10-2016 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Stachecki 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2016 09:29